خدمات ویژه رهین

براساس نیازهای کاربران سامانه، سرویس های متعددی در کنار یک دیگر جمع آوری شدند تا بتوانند نیازهای روزافزون شرکت ها را پوشش دهند. هم اکنون سرویس درخواستی در کمتر از ۱۲ ساعت در اختیار مشتری قرار داده می شود.
 سرویس هایی که هم اکنون توسط سامانه ابری رهین ارائه می شوند به شرح  ذیل می باشند: